Standartní záruční podmínky

 

Dodavatel: David Kuře – FRIGOPRO, Svitavská 917/17, 614 00 Brno-Husovice, IČ 86920383, DIČ CZ9006294176, NONSTOP SERVIS: +420 736 764 431

Všeobecné záruční informace

byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., zákona č. 634/1992 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží a výrobky (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou (nestanoví-li občanský zákoník jinak) se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Záruční podmínky I.

Garantovaná záruční doba pro zákazníka (kupujícího – podnikatel) je záruční doba na zboží (zbožím je myšleno kompletní zařízení) 12 měsíců od dne zakoupení. Záruka na dodávané náhradní díly samostatně je záruka 6 měsíců od jejich zakoupení. Na uplatněnou záruku na zařízení, nebo náhradní díl se nevztahuje práce ani cestovní náklady. Kupující je povinen uhradit náklady nesouvisející se zárukou tedy práci technika 400,- Kč / hodina a cestovné ve výši 9,- Kč / km splatné vždy v hotovosti na místě, kde dojde k předání reklamovaného zboží. Náhradní díl v rámci uznané záruky je zcela zdarma. Zakoupením našich produktů, nebo využitím servisních služeb jste souhasili s našemi standartními záručními podmínkami – pokud jste neobdrželi záruční list s rozšířenou záruku.

 

Záruční podmínky II.

začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou – na dodanou součástku). Záruka na nové náhradní díly je v délce 6-ti měsíců od instalace nové součástky.Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Spotřebitel má právo pří uplatnění záruky, jde-li o:

– vadu, kterou není možno odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

– vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě vady, která vznikla neodbornou montáží (jiným servisem, nebo technikem, který není společností David Kuře- FRIGOPRO písemně pověřen, nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu a neodborným zacházením s ním (použití v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci zboží).

 

Vyřízení reklamace

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou (záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním). Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami a reklamačním řádem obchodu David Kuře – FRIGOPRO a právním řádem platným v ČR. Právo na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však pro účely záručních oprav v záručním listě uveden odlišný podnikatel od prodávajícího, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Jestliže kupující uplatňuje právo na záruční opravu u prodávajícího, doporučuje se tak učinit písemně v provozovně prodávajícího na adrese: David Kuře – FRIGOPRO, Svitavská 917/17, 614 00 BRNO-HUSOVICE (Pondělí – Čtvrtek 9:00-17:00, Pátek 9:00-16:00 hodin) Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě v rámci objednávky neskladových dílů. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případech, kdy prodávající neobdržel veškeré potřebné podklady pro její vyřízení (nekompletní zboží, potřebné dokumenty apod.). Prodávající je povinen vyžádat doplnění podkladů od prodávajícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání potřebných podkladů kupujícím.Zasílá-li kupující zboží prodávajícímu nebo autorizovanému servisnímu středisku, je ve vlastním zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečného chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství. Zásilku je nutné označit příslušnými symboly pro přepravu křehkého zboží. Po řádném vyřízení reklamace vyzve prodávající (příslušné servisní středisko) kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní / záruční podmínky jsou platné od 1.1. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo na možné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.Tyto podmínky jsou zpracovány s nejlepším vědomím a svědomím, pokud by se však přesto případně vyskytly nejasnosti ohledně jejich obsahu a práva povinností, které z nich vyplývají, nechť je o tom prodávající vhodným způsobem vyrozuměn, aby mohl poskytnout podrobnější informace.

RYCHLÝ FORMULÁŘ PRO VÁŠ DOTAZ

Jméno*

Telefonní kontakt*

E-mail*

Název provozu (pokud máte svůj podnik)

Váš dotaz*

Prodejní a servisní centrum

David Kuře - FRIGOPRO
Svitavská 917/17
614 00 Brno-Husovice

IČ 86920383
DIČ CZ9006294176

Otevřeno:
Po-Čt 9:00-17:00, Pá 9:00-16:00
So-Ne (rádi provozovnu otevřeme na přání)

 

Obchodní oddělení:
Tel.: +420 736 764 077
E-mail: obchod@frigopro.cz

Servisní oddělení:
Tel.: +420 736 764 431
E-mail: info@frigopro.cz

www.frigopro.cz, www.servischlazenibrno.cz

Zásady zpracování Vašich osobních údajů GDPR!